Hoe kunnen wij u helpen ? 

Vernieuwen
Algemene voorwaarden Dutch Water Concepts BV
Algemene verkoopvoorwaarden Dutch Water Concepts BV, gevestigd te (5215 MK) ’s-Hertogenbosch aan het Sterrenbeeld 25 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel aldaar onder nummer 64677389 handelend onder de naam O-Care

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen Afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Afnemer: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat Afnemer of Dutch Water Concepts BV in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor Afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dutch Water Concepts: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Afnemer en aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Dutch Water Concepts BV georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Afnemer en Dutch Water Concepts B.V. gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer
Dutch Water Concepts BV;
Sterrenbeeld 25, 5215 MK ‘s-Hertogenbosch;
Telefoonnummer: 073 – 544 30 80 (zondag en maandag op afspraak, dinsdag t/m vrijdag van 10.00 – 18.00 uur)
E-mailadres: info@o-care.com
KvK-nummer: 64677389 
Btw-identificatienummer: NL-8557.748.85.B.01Artikel 3: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Dutch Water Concepts en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Dutch Water Concepts en Afnemer .
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan Afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Dutch Water Concepts zijn in te zien en zij op verzoek van Afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan Afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waarvan de algemene voorwaarden langs de elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Afnemer langs de elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Afnemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4: Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Afnemer mogelijk te maken. Als Dutch Water Concepts gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Dutch Water Concepts niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van aflevering;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Dutch Water Concepts de prijs garandeert;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor Afnemer te raadplegen is;
de manier waarop Afnemer, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan Dutch Water Concepts zich heeft onderworpen en de wijze waarop Afnemer deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5: De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Dutch Water Concepts onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Dutch Water Concepts is bevestigd, kan Afnemer de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Dutch Water Concepts passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien Afnemer elektronisch kan betalen, zal Dutch Water Concepts daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
Dutch Water Concepts kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Dutch Water Concepts op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Dutch Water Concepts zal bij het product of dienst aan Afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door Afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Dutch Water Concepts waar Afnemer met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop Afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Dutch Water Concepts deze gegevens al aan Afnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6: Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft Afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door Afnemer of een vooraf door Afnemer aangewezen en aan Dutch Water Concepts bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de Afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Dutch Water Concepts retourneren, conform de door Dutch Water Concepts verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7: Kosten in geval van herroeping
Indien Afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien Afnemer een bedrag betaald heeft, zal Dutch Water Concepts dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8: Uitsluiting herroepingsrecht
Dutch Water Concepts kan het herroepingsrecht van Afnemer uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Dutch Water Concepts dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door Dutch Water Concepts tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Afnemer;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Dutch Water Concepts geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan Afnemer de verzegeling heeft verbroken.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van Afnemer is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9: De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan Dutch Water Concepts producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Dutch Water Concepts geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Dutch Water Concepts dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 10: Conformiteit en Garantie
Dutch Water Concepts staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Dutch Water Concepts er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die Afnemer op grond van de overeenkomst tegenover Dutch Water Concepts kan doen gelden.

Artikel 11: Levering en uitvoering
Dutch Water Concepts zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat Afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Dutch Water Concepts het bedrag dat de Afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Dutch Water Concepts zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Dutch Water Concepts tot het moment van bezorging aan de Afnemer of een vooraf aangewezen en aan de Dutch Water Concepts bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12: Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
Afnemer kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Afnemer kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Afnemer kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Dutch Water Concepts voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de Afnemerdeze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als Afnemer te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag Afnemer na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13: Betaling
Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door Afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat Afnemer de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
Bij de verkoop van producten aan Afnemer en mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan Afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Dutch Water Concepts te melden.
In geval van wanbetaling van Afnemer heeft Dutch Water Concepts behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan Afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14: Klachtenregeling
Dutch Water Concepts beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat Afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
Bij Dutch Water Concepts ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Dutch Water Concepts binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15: Geschillen
Op overeenkomsten tussen Dutch Water Concepts en Afnemerwaarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16: Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van Afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door Afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
per pagina
 • O-Care + App aqua tool
  O-Care + App aqua tool
  € 119,00
 • Starterkit
  Starterkit
  € 49,99 € 44,99
 • Aqua Tool App
  Aqua Tool App
  € 0,99 € 0,00
 • O-Care abonnement met korting -> https://dealers.o-care.com/dealer/o-care ->
  O-Care abonnement met korting -> https://dealers.o-care.com/dealer/o-care ->
  € 119,00 € 109,00
 • O-Care Weekly Spa Care
  O-Care Weekly Spa Care
  € 119,00
 • Filter Cleaner 1 liter (goed voor 20 reinigingen / oplossing 10% )
  Filter Cleaner 1 liter (goed voor 20 reinigingen / oplossing 10% )
  € 22,50 € 19,95
 • Waterline Scrubber
  Waterline Scrubber
  € 22,50 € 14,95
 • Tube Care + Waterline Scrubber
  Tube Care + Waterline Scrubber
  € 26,50 € 22,50
 • pH+ en teststrips
  pH+ en teststrips
  € 23,95 € 22,50
per pagina

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2016 - 2023 O-Care | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel